| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Studenţi

Orar

Practica

Finalizare studii

Regulamente

FINALIZARE STUDII       

 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, sesiunea iulie 2019

Examenul de licenţă în cadrul Departamentului de Chimie se organizează în conformitate cu:

 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3098/2016 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea din Craiova.

Desfăşurarea examenului de licenţă implică susţinerea succesivă în prezenţa comisiei de examen a următoarelor două probe:

 • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă) » 02.07.2019
 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (probă orală) » 03-04.07.2019

Normele metodologice privind examenul de licenţă:

 1. Lucrarea de licenţă depusă la secretariat trebuie să conţină ataşată la sfârşit Declaraţia de Autenticitate privind conţinutul acesteia.
 2. Lucrarea de licenţă elaborată se depune la secretariat fiind însoţită de Cererea de înscriere la examenul de licenţă şi de Referatul conducătorului ştiinţific.
 3. Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare din cele două probe.
 4. Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00.
 5. Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire.
 6. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
 7. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este publică.
 8. Susţinerea examenului de licenţă se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către absolvent a taxei aferente.

Tematică examen licenţă, sesiunea iulie 2019

Tematica examenului de licenţă este în conformitate cu programele analitice ale disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ aferente programelor de studii:

Şablon lucrare de licenţă, sesiunea iulie 2019

Lucrarea de licenţă va avea o extensie de 20-25 de pagini redactate prin folosirea diacriticelor, conform normelor Academiei Române.

Se va elabora lucrarea de licenţă în conformitate cu structura următoare:

 • Coperta
 • Pagina de titlu
 • Cuprinsul
 • Corpul lucrării (format din Introducere şi Capitole)
 • Concluzii
 • Bibliografie

Formatarea paginii se realizează cu setările următoare:

 • Dimensiunea paginii: A4.
 • Marginile paginii: sus (top) - 2,54 cm (1"), jos (bottom) - 2,54 cm (1"), stânga (left) - 3,17 cm (1.25"), dreapta (right) - 3,17 cm (1.25"), îndoirea pentru îndosariere (gutter) - 0 cm (0").
 • Antet (header) - 1,27 cm (0.5"), Subsol (footer) - 1,27 cm (0.5").

Textul va fi redactat prin utilizarea fontului Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, respectându-se o spaţiere de 1,5 linii între rânduri.

Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea identare First line de 1,27 cm (0.5").

Figurile, schemele şi tabelele vor fi numerotate în ordinea apariţiei în text.

Se vor preciza cu exactitate sursele de inspiraţie, fiind inserate în text între paranteze drepte şi menţionate după concluziile lucrării, în ordine cronologică, în deplin acord cu numerele indicate între paranteze.

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie, sesiunea iulie 2019

Examenul de disertaţie în cadrul Departamentului de Chimie se organizează în conformitate cu:

 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3098/2016 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea din Craiova.

Desfăşurarea examenului de disertaţie implică susţinerea în prezenţa comisiei de examen a unei singure probe:

 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (probă orală) » 05.07.2019

Normele metodologice privind examenul de disertaţie, sesiunea iulie 2019:

 1. Lucrarea de disertaţie depusă la secretariat trebuie să conţină ataşată la sfârşit Declaraţia de Autenticitate privind conţinutul acesteia.
 2. Lucrarea de disertaţie elaborată se depune la secretariat fiind însoţită de Cererea de înscriere la examenul de disertaţie şi de Referatul conducătorului ştiinţific.
 3. Nota de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.
 4. Nota examenului de disertaţie se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor membrilor comisiei de examen.
 5. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
 6. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.
 7. Susţinerea examenului de disertaţie se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către masterand a taxei aferente.

Şablon lucrare de disertaţie, sesiunea iulie 2019

Lucrarea de disertaţie va avea o extensie de 15-20 de pagini redactate prin folosirea diacriticelor, conform normelor Academiei Române.

Se va elabora lucrarea de disertaţie în conformitate cu structura următoare:

 • Coperta
 • Pagina de titlu
 • Cuprinsul
 • Corpul lucrării (format din Introducere şi Capitole)
 • Concluzii
 • Bibliografie

Formatarea paginii se realizează cu setările următoare:

 • Dimensiunea paginii: A4.
 • Marginile paginii: sus (top) - 2,54 cm (1"), jos (bottom) - 2,54 cm (1"), stânga (left) - 3,17 cm (1.25"), dreapta (right) - 3,17 cm (1.25"), îndoirea pentru îndosariere (gutter) - 0 cm (0").
 • Antet (header) - 1,27 cm (0.5"), Subsol (footer) - 1,27 cm (0.5").

Textul va fi redactat prin utilizarea fontului Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, respectându-se o spaţiere de 1,5 linii între rânduri.

Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea identare First line de 1,27 cm (0.5").

Figurile, schemele şi tabelele vor fi numerotate în ordinea apariţiei în text.

Se vor preciza cu exactitate sursele de inspiraţie, fiind inserate în text între paranteze drepte şi menţionate după concluziile lucrării, în ordine cronologică, în deplin acord cu numerele indicate între paranteze.