| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Studenţi

Orar

Practica

Mobilități Erasmus+

Finalizare studii

Regulamente

FINALIZARE STUDII       

 

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și se finalizează cu examen de licență, de tip sumativ, care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale conform calificării universitare prin nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare și se finalizează cu susţinerea lucrării de disertaţie prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

În cadrul Departamentului de Chimie examenele de licenţă și disertație se organizează în conformitate cu:


Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de licență se transmit scanate în format pdf și sunt următoarele:

 1. Cererea pentru înscrierea la examenul de licenţă completată de absolvent; documentul trebuie denumit "NUME_INIȚIALA TATĂLUI_PRENUME_ANEXA1a".
 2. Lucrarea de licenţă elaborată în format pdf, documentul fiind denumit obligatoriu "NUME_INIȚIALA TATĂLUI_PRENUME_TITLUL" (o formă prescurtată a titlului – maxim primele 5 cuvinte, fără diacritice).
 3. Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării; documentul trebuie denumit "NUME_INIȚIALA TATĂLUI_PRENUME_ANEXA2a".
 4. Declarația pe proprie răspundere prin care studentul se angajează ca lucrarea în original să fie depusă în max. 3 luni de la prezentarea ei (dacă situația o va permite) la secretariat, în formă printată și legată în conformitate cu regulamentul în vigoare, și că aceasta este identică cu cea prezentată electronic comisiei și evaluată de aceasta; denumirea obligatorie a documentului - "NUME_INIȚIALA TATĂLUI_PRENUME_ANEXA3a".
 5. Copia scanată a cărții de identitate; denumire document impusă - "NUME_INIȚIALA TATĂLUI_PRENUME_CI".

Desfăşurarea examenului de licenţă implică susţinerea succesivă într-o sesiune live audio-video a următoarelor două probe:

 • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă tip grilă), constând în aplicarea unui test de cunoștințe prin folosirea unei aplicații web dezvoltate în cadrul Departamentului de Chimie » 29.06.2021
 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (probă orală) - fiecare absolvent pe durata a 10 minute partajează prezentarea PowerPoint cu membrii comisiei de examen, în fereastra aplicației web de videoconferință Google Meet
  » 01.07.2021

Pentru mai multe detalii privind susținerea on-line a examenului de licență consultați procedura Departamentului de Chimie aici.

Tematică examen licenţă, sesiunea Iunie-Iulie 2022

Tematica examenului de licenţă este în conformitate cu programele analitice ale disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ aferente programelor de studii:

Grile examen licenţă, sesiunea Iunie-Iulie 2022

Itemii de evaluare sunt în conformitate cu programele analitice ale disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ aferente programelor de studii:

Şablon lucrare de licenţă

Lucrarea de licenţă va avea o extensie de 20-25 de pagini redactate prin folosirea diacriticelor, conform normelor Academiei Române.

Se va elabora lucrarea de licenţă în conformitate cu structura următoare:

 • Coperta
 • Pagina de titlu
 • Cuprinsul
 • Corpul lucrării (format din Introducere şi Capitole)
 • Concluzii
 • Bibliografie

Formatarea paginii se realizează cu setările următoare:

 • Dimensiunea paginii: A4.
 • Marginile paginii: sus (top) - 2,54 cm (1"), jos (bottom) - 2,54 cm (1"), stânga (left) - 3,17 cm (1.25"), dreapta (right) - 3,17 cm (1.25"), îndoirea pentru îndosariere (gutter) - 0 cm (0").
 • Antet (header) - 1,27 cm (0.5"), Subsol (footer) - 1,27 cm (0.5").

Textul va fi redactat prin utilizarea fontului Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, respectându-se o spaţiere de 1,5 linii între rânduri.

Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea identare First line de 1,27 cm (0.5").

Figurile, schemele şi tabelele vor fi numerotate în ordinea apariţiei în text.

Se vor preciza cu exactitate sursele de inspiraţie, fiind inserate în text între paranteze drepte şi menţionate după concluziile lucrării, în ordine cronologică, în deplin acord cu numerele indicate între paranteze.

Desfăşurarea examenului de disertaţie implică susţinerea on-line în fața comisiei de examen a unei singure probe:

 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (probă orală), care se va realiza într-o sesiune live în fereastra aplicației web de videoconferință Google Meet prin utilizarea funcției de partajare ecran » 30.06.2021

Pentru mai multe detalii privind susținerea on-line a examenului de disertație consultați procedura Departamentului de Chimie aici.

Şablon lucrare de disertaţie

Lucrarea de disertaţie va avea o extensie de 15-20 de pagini redactate prin folosirea diacriticelor, conform normelor Academiei Române.

Se va elabora lucrarea de disertaţie în conformitate cu structura următoare:

 • Coperta
 • Pagina de titlu
 • Cuprinsul
 • Corpul lucrării (format din Introducere şi Capitole)
 • Concluzii
 • Bibliografie

Formatarea paginii se realizează cu setările următoare:

 • Dimensiunea paginii: A4.
 • Marginile paginii: sus (top) - 2,54 cm (1"), jos (bottom) - 2,54 cm (1"), stânga (left) - 3,17 cm (1.25"), dreapta (right) - 3,17 cm (1.25"), îndoirea pentru îndosariere (gutter) - 0 cm (0").
 • Antet (header) - 1,27 cm (0.5"), Subsol (footer) - 1,27 cm (0.5").

Textul va fi redactat prin utilizarea fontului Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, respectându-se o spaţiere de 1,5 linii între rânduri.

Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea identare First line de 1,27 cm (0.5").

Figurile, schemele şi tabelele vor fi numerotate în ordinea apariţiei în text.

Se vor preciza cu exactitate sursele de inspiraţie, fiind inserate în text între paranteze drepte şi menţionate după concluziile lucrării, în ordine cronologică, în deplin acord cu numerele indicate între paranteze.