| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Educaţie

Programe academice

Planuri de învăţământ

Structura anului universitar

PROGRAME ACADEMICE       

 

Ciclul Licenţă

Departamentul de Chimie organizează 4 programe de studii universitare de licență, reprezentând ciclul I de studii universitare, în cadrul a două domenii de licență:

 • Chimie
 • Știința Mediuluiu

În cadrul domeniului de studii universitare de licență Chimie funcționează următoarele specializări:

Chimie » Competenţe profesionale
 • Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor chimici.
 • Determinarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor fizico-chimice a unor compuşi chimici.
 • Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
 • Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei.
 • Urmărirea, adaptarea şi controlul proceselor chimice şi fizico-chimice în laborator.
 • Efectuarea analizelor şi asigurarea controlului calităţii prin metode şi tehnici specifice.
Biochimie Tehnologică » Competenţe profesionale
 • Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor chimici.
 • Determinarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor fizico-chimice a unor compuşi chimici.
 • Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
 • Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei.
 • Efectuarea în manieră autonomă a analizelor şi preparatelor biologice, biochimice şi microbiologice şi interpretarea rezultatelor.
 • Aplicarea tehnologiilor chimice şi biochimice în diverse domenii, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului.
Chimie Farmaceutică » Competenţe profesionale
 • Operarea cu noţiuni de structură, proprietăţi şi reactivitate a compuşilor farmaceutici.
 • Determinarea compoziției, structurii și proprietăților fizico-chimice a unor compuși farmaceutici.
 • Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor.
 • Elaborarea protocoalelor pentru analiza fizico-chimică a unor produşi farmaceutici.
 • Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei farmaceutice.
 • Urmărirea, adaptarea şi controlul proceselor chimice şi fizico-chimice în laborator.
 • Efectuarea analizelor şi asigurarea controlului calităţii prin metode și tehnici specifice.

În cadrul domeniului de licență Știința Mediului funcționează specializarea:

Chimia Mediului » Competenţe profesionale
 • Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice chimiei cu particularizare la chimia mediului.
 • Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice conexe.
 • Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activităţi de măsurare şi monitorizare.
 • Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.
 • Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării chimice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora.
 • Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.

Programele de studiu oferite în cadrul ciclului I de studii universitare corespund unui număr de 180 de credite de studii transferabile (ECTS) şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Vizează creșterea angajabilității absolvenților prin conținutul lor științific, aplicațiile practice, compentențele dezvoltate și abilitățile formate.

Ciclul Master

Departamentul de Chimie organizează 2 programe de studii universitare de masterat, reprezentând ciclul II de studii universitare, în cadrul a două domenii de ierarhizare:

 • Chimie » Chimia Compuşilor Biologic Activi
 • » Competenţe profesionale
  • Descrierea, analiza și utilizarea conceptelor avansate de chimie în aprofundarea cunoştinţelor din domeniu.
  • Identificarea și definirea unor obiective aferente chimiei și a elaborării unui plan de realizare a obiectivelor propuse.
  • Operarea cu tehnici avansate pentru efectuarea de analize chimice şi/sau analize de laborator medical în următoarele compartimente: biochimie medicală; hematologie (hemostază, imunohematologie); imunologie.
  • Utilizarea metodelor, instrumentelor și aparaturii pentru activități de măsurare și monitorizare în domeniul studiat.
  • Analiza și comunicarea informaţiilor cu caracter știinţific în domeniu.
 • Știința Mediuluiu » Calitatea Mediului
 • » Competenţe profesionale
  • Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne din domeniile Chimie și Știința mediului.
  • Identificarea şi definirea unor obiective aferente chimiei aplicate în știința mediului şi a elaborării unui plan de realizare a obiectivelor propuse.
  • Identificarea, descrierea şi utilizarea tehnicilor analitice moderne adaptate domeniului studiat.
  • Utilizarea conceptelor de bază din domeniul managementului de mediu.
  • Aplicarea principiilor specifice domeniului și realizarea unei comunicări orale/în scris, prin care rezultatele obținute sunt prezentate într-un mod clar şi convingător.

Programele de masterat corespund unui număr de 120 de credite de studii transferabile (ECTS) şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Asigură absolvenților ciclului II de studii universitare o excelentă inserție socială și profesională, răspunzând solicitărilor tot mai mari de specialiști cu înaltă expertiză în domeniile ocupaționale asociate unor angajatori cu anvergură regională și puternic implicați în activități internaționale.

Ciclul Doctorat » Domeniul de ierarhizare Chimie » 3 ani / 60 ECTS

Programele de doctorat vizează dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică şi includ organizarea de seminarii și laboratoare, pregătirea şi îndrumarea tezelor doctorale:

 • Electrochimie şi Coroziune
 • Chimie Analitică

Studii postuniversitare » 3 semestre / 90 ECTS

Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:

 • CHIMIA PRODUSELOR COSMETICE ŞI FARMACEUTICE