| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |


NOUTĂŢI

10.05.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea calendarului examenelor din sesiunea Mai-Iunie.

25.03.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea programului evenimentului simbolic "Ora Pământului", care se va desfăşura în data de 30 Martie 2019.

12.03.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea apelului pentru programul Erasmus+ 2019.

11.03.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă apariţia revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie, Volumul XLV, Nr. 1.

10.01.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea calendarului examenelor din sesiunea de iarnă.

» Arhiva anului 2017

06.06.2017:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea calendarului examenelor restante pentru anii terminali (anul III licenţă, anul II master).

23.05.2017:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea calendarului examenelor din sesiunea de vară.

10.05.2017:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă apariţia revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie, Volumul XLIV, Nr. 1.

» Arhiva anului 2015

12.11.2015:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă organizarea concursului de transformare a unui post de tehnician în post de chimist.

30.07.2015:
S-a publicat planificarea examenelor restante din sesiunea de toamnă (sesiunea Septembrie 2015).

25.02.2015:
S-a publicat lista subiectelor din tematica interviului pentru admitere master, sesiunea Septembrie 2015.

24.02.2015:
S-a publicat tematica interviului pentru admitere master, sesiunea Septembrie 2015.

23.02.2015:
S-a publicat tematica examenului de licenţă, sesiunea Iulie 2015.

» Arhiva anului 2014

31.07.2014:
S-au publicat listele cu rezultatele finale ale Admiterii 2014, sesiunea Iulie, nivelul Licență.

30.07.2014:
S-a publicat planificarea examenelor restante din sesiunea septembrie 2014 pentru ciclurile Licenţă şi Master.

29.07.2014:
S-au publicat listele cu rezultatele preliminare ale Admiterii 2014, sesiunea Iulie, nivelul Licență.

21.07.2014:
S-a prelungit perioada înscrierii în vederea admiterii la Ciclul Studii Universitare de Licență până la data de 29 iulie 2014.

03.06.2014:
S-a publicat planificarea examenelor din sesiunea MAI-IUNIE 2014 pentru ciclurile Licenţă şi Master.

22.05.2014:
Susținerea publică de către conf. dr. ing. Adriana SAMIDE a tezei de abilitare în vederea acordării atestatului de abilitare.

14.04.2014:
S-a publicat lista subiectelor din tematica interviului pentru admitere master 2014.

14.04.2014:
S-a publicat tematica interviului pentru admitere master 2014.

05.03.2014:
S-a publicat tematica examenului de licenţă 2014.

19.02.2014:
S-a publicat orarul semestrului II pentru ciclurile Licenţă şi Master.

09.01.2014:
S-a publicat planificarea examenelor din sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2014 pentru ciclurile Licenţă şi Master.

» Arhiva anului 2013

20.11.2013: Departamentul de Chimie anunţă organizarea cursurilor de formare şi dezvoltare profesională continuă „Chimia substanţelor periculoase” cu o durată de 330 ore/41 credite ECTS.

11.09.2013: Departamentul de Chimie anunţă organizarea Simpozionului Naţional de Chimie, Ediţia a V-a.

21.09.2013: S-a publicat planificarea reexaminărilor şi măririlor de notă pentru ciclurile licenţă şi master, Sesiunea Septembrie 2013.

20.09.2013: S-au publicat rezultatele provizorii ale Admiterii 2013 pentru ciclul master - Sesiunea Septembrie.

19.09.2013: S-au publicat rezultatele provizorii ale Admiterii 2013 pentru ciclul licenţă - Sesiunea Septembrie.

19.08.2013: S-a publicat planificarea examenelor restante pentru ciclurile licenţă şi master, Sesiunea Septembrie 2013.

01.08.2013: Departamentul de Chimie organizează o nouă sesiune de admitere pentru ciclul licenţă - Sesiunea Septembrie.

01.08.2013: S-au publicat rezultatele finale ale Admiterii 2013 - Sesiunea Iulie.

26.07.2013: S-au publicat rezultatele provizorii ale Admiterii 2013 - Sesiunea Iulie.

20.05.2013: S-a publicat anunţul privind cazarea în cămine.

15.05.2013: S-au publicat comisiile pentru rezolvarea contestaţiilor la Examenul de Licenţă 2013.

08.05.2013: S-au publicat comisiile pentru Licenţă şi Disertaţie 2013.

07.05.2013: S-au publicat comisiile pentru Admitere 2013.

25.04.2013: S-a publicat anunţul privind organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Mai 2013.

23.04.2013: S-a publicat anunţul privind organizarea sesiunii extraordinare de restanţe, Mai 2013.

15.04.2013: S-a publicat tematica interviului pentru Admitere Master 2013.

14.03.2013: S-a publicat tematica Examenului de Licență, Sesiunea Iulie 2013.

12.03.2013: S-a publicat calendarul consultațiilor la chimie pentru elevii de liceu.

21.01.2013: S-a publicat calendarul examenelor din sesiunea FEBRUARIE-MARTIE 2013.

» Arhiva anului 2012

7.12.2012: S-a publicat planul de învăţământ al cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă CHIMIA PRODUSELOR COSMETICE ŞI FARMACEUTICE.

19.11.2012: Departamentul de Chimie organizează Simpozionul Naţional de Chimie - Ediţia a IV-a.

17.11.2012: Departamentul de Chimie anunţă organizarea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă CHIMIA PRODUSELOR COSMETICE ŞI FARMACEUTICE.

16.11.2012: S-a publicat Lista Parteneriatelor şi Convenţiilor de Practică.


Finalizare studii  

 

 

 

 

×

ANUNȚURI IMPORTANTE

Proba orală a examenului de licență

Au fost postate rezultatele finale obținute de către absolvenții ciclului de studii universitare de licență la Examenul de licență - Sesiunea Iunie-Iulie 2020. Pentru a le vizualiza

Proba orală a examenului de disertație

Au fost postate rezultatele obținute de către absolvenții ciclului de studii universitare de master la Proba orală a examenului de disertație - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație. Pentru a le vizualiza

Proba scrisă a examenului de licență

Au fost postate grilele de examen cu variantele corecte de răspuns, precum și rezultatele obținute de către absolvenți la Proba 1 a examenului de licență - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Pentru a le vizualiza

Susținere examene de finalizare studii universitare

Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și master se vor derula on-line conform procedurii Departamentului de Chimie elaborate în temeiul prevederilor legale.

Grile pentru Proba 1 a examenului de licență

În conformitate cu procedura de finalizare a studiilor universitare de licență, EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE constă într-o probă scrisă tip grilă, implicând aplicarea unui test de cunoștințe cu 30 de itemi tip complement simplu. Pentru descărcarea testelor grilă model în format pdf selectați butonul .

Precizări importante!

Testul de cunoștințe aplicat va fi constituit din 20 de grile dintre cele 40 afișate pe site și 10 grile la prima vedere. Timpul alocat pentru efectuarea testului de cunoștințe va fi de 45 de minute.

Transmitere on-line a lucrărilor de licență/disertație

În conformitate cu Procedura de desfășurare a activităților de evaluare în sistem on-line, înscrierea la examenul de licență sau disertație se va realiza prin transmiterea electronică a documentelor prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație. Pentru detalii consultă procedura de transmitere on-line elaborată în acord cu normele metodologice în vigoare.

Precizări importante!

Pagina web dedicată examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de master conține actualizate toate informațiile vizând organizarea și desfășurarea lor. Accesarea acestei pagini se face prin clic pe butonul .

Examinare on-line

Conform prevederilor legale în vigoare examenele din sesiunea de vară, din sesiunea de restanțe pentru anii terminali și cele de finalizare a studiilor universitare (Licență/Disertație) se vor susține în regim on-line, prin utilizarea unei platforme de colaborare on-line propuse de către comisia de examinare. Activitatea didactică de evaluarea on-line a studenților Facultății de Științe se va desfășura după o procedură elaborată în acord cu Metodologia derulării activităților desfășurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line, aprobată în Consiliul de Administrație din 29.04.2020 și în Senatul UCv din 30.04.2020.

Precizări importante!

Studenții Departamentului de Chimie care nu pot susține examenul online din motive tehnice (nu au conexiune la internet, nu dețin un device IT - desktop computer/laptop/tabletă) trebuie să anunțe telefonic la nr. 0251 59 70 48, în vederea identificării soluției optimale de rezolvare a problemei.

×

PROGRAMUL "EURO 200"

Înscriere

Studenții interesați de obținerea unui ajutor financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achiziționării unui calculator (Legea nr.269/2004 și HG nr. 1294/2004) pot depune dosarul până la 16 APRILIE 2020, prin transmiterea electronică a documentelor necesare scanate la adresa stiinte.craiova@gmail.com.

Important!

Documentele scanate depuse electronic vor fi verificate și certificate cu originalele la momentul depunerii originalelor, după ridicarea stării de urgență.

Documente necesare

Studenții eligibili pentru acordarea ajutorului financiar de 200 EUR pot depune la secretariatul facultății de care aparțin un dosar care trebuie să conțină în mod obligatoriu:

 • cerere tip ;
 • actul de identitate al studentului care aplică (original și copie);
 • copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de naștere ale celorlalți membrii ai familiei;
 • adeverința de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
 • acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei în luna precedentă depunerii cererii, respectiv MARTIE 2020 (adeverințe salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverințe cu veniturile agricole);
 • declarații notariale de venituri pentru membrii de familie care nu realizează nici un venit;
 • declarația pe propria răspundere a studentului, autentificată de notar, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 lei) și că dispune de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
 • adeverința eliberată de facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii, cu excepția studenților din anul I, pentru care se va elibera doar o adeverință din care să rezulte calitatea de student (se eliberează pe bază de cerere trimisă la adresa stiinte.craiova@gmail.com);
 • ancheta socială, emisă de autoritățile locale abilitate pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei.

Depunerea dosarului se realizează electronic prin transmiterea tuturor documentelor scanate la adresa stiinte.craiova@gmail.com.

La depunerea dosarului secretariatul facultății îi va elibera studentului un document care să ateste primirea dosarului. În cazul în care în termen de 48 de ore lucrătoare de la transmiterea documentelor la adresa menționată studentul nu primește răspuns cu nr. de înregistrare vă rugăm să ne contactați telefonic la nr. 0251 41 50 77.

Eligibilitate

Ajutorul financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achiziționării unui calculator poate fi solicitat de către studenții care întrunesc simultan condițiile:

 • vârsta studentului este de cel mult 26 ani;
 • venitul brut/membru de familie este de cel mult 250 lei.
 • familia studentului nu a mai beneficiat de un astfel de ajutor.
×

Proiectul POCU 124981

Înscrieri

În cadrul proiectului POCU 124981 “Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților”, în perioada aprilie – mai 2020 se fac înscrieri în Grupul țintă studenți.

Obiectivul principal al proiectului este promovarea în rândul studenților a cursului cu tema “Inovarea și sistemul antreprenorial în bioinginerie”.

Înscrierile se pot face pe adresa de e-mail a Responsabilului GT, Lect.univ.dr. Cioateră Nicoleta - nicoletacioatera@yahoo.com, precum și la Expert campanie conștientizare GT studenți, Prof.univ.dr.ing. Nițulescu Mircea - nitulescu@robotics.ucv.ro.

Eligibili

Se pot înscrie numai studenți din cadrul următoarelor 4 facultăți: Automatică, Calculatoare și Electronică; Economie și Administrarea Afacerilor; Horticultură; Științe.

Studenții trebuie să fie în penultimul an de studii (examenul de licență planificat în anul 2021), să aibă domiciliul în mediul rural sau să aibă o vârstă de peste 26 ani (indiferent de domiciliu).

Beneficii

Studenții care participă la activitățile proiectului vor fi recompensați cu burse pe o perioadă de 6-9 luni, în valoare de 300 lei/lună.


Candidaţii admişi care solicită trecerea în an superior prin echivalare vor depune la secretariat cerere de echivalare însoţită de situaţia şcolară până la data de 1 august 2019, ora 1500.

Pentru analiza cererii, candidaţii vor depune fişele disciplinelor până la data de 15 septembrie 2019, ora 1500.

Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie, Volumul XLV

Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie, Volumul XLIV

Conferinţa de lansare proiect

 • Conducerea Universităţii din Craiova împreună cu echipa de implementare vă invită la conferinţa de lansare a Proiectului Stagii de practică pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe (POCU 90/16.3/16.4-106711), care se va desfăşura pe 12.07.2018, ora 1200, Aula Regele Mihai I (Clădire Rectorat).
 • La conferinţă vor participa prof.univ.dr. Cezar Spînu, rectorul Universităţii din Craiova, lect.univ.dr. Mihaela Tinca Udriştioiu, manager de proiect, Dr. Cristina BURADA, director ANM R.A. – Centrul Meteorologic Regional OLTENIA şi alţi reprezentanţi ai mediului socio-economic cu care vor colabora studenţii.

Detalii proiect

 • În cadrul acestui proiect vor fi subvenţionate 250 de stagii de practică pentru studenţii de la Fizică, Chimie, Matematică, Informatică şi Geografie. Tinerii vor participa la întâlniri cu angajatorii, târguri de joburi, vizite de studiu, concursuri, dar vor intra şi într-un program de consiliere şi orientare în carieră.
 • Prima perioadă de înscrieri în grupul ţintă al proiectului este 02.07.2018-1.09.2018, iar primele stagii de practică se vor desfăşura în perioada septembrie-octombrie 2018.
 • Proiectul este co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este implementat în regiunea Sud-Vest Oltenia şi are ca obiectiv general dezvoltarea de competenţe profesionale cerute pe piaţa muncii şi creşterea gradului de ocupare pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universitatii din Craiova.

Poster proiect

Examen de Licenţă - Iulie 2018

» Planificarea susţinerii lucrării de licenţă

Desfăşurarea examenului de licenţă implică susţinerea succesivă în prezenţa comisiei de examen a următoarelor două probe:

 • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

» Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

 • Data susţinerii probei: 02.07.2018
 • Ora intrării în sala de examen: 830
 • Sala de examen:
  • BB308 - Specializarea Biochimie Tehnologică (BT)
  • BB309 - Specializările Chimie (CH) şi Chimia Mediului (CM)
Studenţii prezenţi în sala de examen trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate!

» Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

 • Data susţinerii probei: 04.07.2018
 • Ora începerii probei: 900
 • Sala de examen:
  • BB309 - Specializările Chimie (CH) şi Biochimie Tehnologică (BT)
  • Prezentările PowerPoint se transferă din memory stick usb în calculatorul din sala BB309, conform planificării următoare:
   • 29.06.2018, 1000-1400
   • 03.07.2018, 1100-1300
  • BB210 - Specializarea Chimia Mediului (CM)
  • Prezentările PowerPoint se transferă din memory stick usb în calculatorul din sala BB210, conform planificării următoare:
   • 29.06.2018, 1200-1400

Examen de Disertaţie - Iulie 2018

Desfăşurarea examenului de disertaţie implică susţinerea în prezenţa comisiei de examen a unei singure probe:

 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

» Specializarea Chimia Compuşilor Biologic Activi (CBA)

 • Data susţinerii probei: 05.07.2018
 • Ora începerii probei: 900
 • Sala de examen: BB309
Prezentările PowerPoint se transferă din memory stick usb în calculatorul din sala BB309, conform planificării următoare:
 • 29.06.2018, 1000-1400
 • 03.07.2018, 1100-1300

» Specializarea Calitatea Mediului (CAM)

 • Data susţinerii probei: 05.07.2018
 • Ora începerii probei: 900
 • Sala de examen: BB210
Prezentările PowerPoint se transferă din memory stick usb în calculatorul din sala BB210, conform planificării următoare:
 • 29.06.2018, 1200-1400

Planificarea examenelor restante

» Anul III, Ciclul Licență

» Anul II, Ciclul Master

Planificarea examenelor din sesiunea de vară

Planificarea examenelor


Stimați studenţi ai anului I,
» Proiectul ”Implementarea unei strategii specifice de retenție a studenților din domeniul științelor exacte” își propune ca obiectiv general reducerea abandonului universitar și totodată creșterea ratei de promovabilitate în cazul studenților de la Facultatea de Științe.


» Proiectul se adresează studenților din anul I de studii, ciclul licență, anii universitari 2017-2018 și 2018-2019 de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Departamentele de Chimie, Fizică și Matematică.


» În grupul țintă vor fi incluși 150 de studenți / an de implementare.


» Experții din cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), precum și cei ai Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității din Craiova propun realizarea și implementarea unor programe de activități de dezvoltare personală, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, optimizarea metodelor și tehnicilor de consiliere profesională și orientare în carieră în vederea reducerii riscului de abandon universitar.


» Experții din cadrul Facultății de Științe, cadre didactice universitare și totodată membri ai echipei de management / implementare a proiectului propun o serie de activități având drept scop identificarea cauzelor abandonului, aplicarea de acțiuni remediale de specialitate, activități de tutorat, vizite de studii, campanii de conștientizare, organizarea de workshop-uri, competiții studențești; toate aceste activități având drept scop reducerea ratei de abandon în primul an de învățământ universitar.21.09.2017

» Listele actualizate conţin toţi candidații declarați iniţial admişi care au îndeplinit obligaţiile:
 • depunerea actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, foaia matricolă liceu şi foaia matricolă licenţă/supliment la diploma de licenţă) în original la secretariatul Departamentului de Chimie;
 • achitarea taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul Departamentului de Chimie, chitanţa depunându-se la dosar;
 • semnarea contractului de studii (la secretariatul Departamentului de Chimie).
» Absenţa actelor de studii în original de la dosarul de înscriere sau neplata taxei de înmatriculare a determinat pierderea locului obţinut prin concurs.


Rezultate finale master

31.07.2017

» Ca urmare a neocupării locurilor scoase la concursul de Admitere Licență din sesiunea Iulie 2017, Departamentul de Chimie organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 6 septembrie – 17 septembrie 2017.

» Locurile care vor fi scoase la concurs în sesiunea Septembrie:
 • Domeniul Chimie
  - Specializarea Chimie: 1 loc buget, 4 locuri taxă
  - Specializarea Biochimie Tehnologică: 10 locuri buget, 4 locuri taxă
  - Specializarea Chimie Farmaceutică: 2 locuri buget, 4 locuri taxă

 • Domeniul Ştiinţa Mediului
  - Specializarea Chimia Mediului: 5 locuri buget, 5 locuri taxă.

» Rezultatele preliminare ale concursului de admitere din sesiunea Septembrie 2017 se vor afişa pe data de 18 septembrie 2017.
19.07.2017
» Arhiva Anunţuri

Gala Excelenţei în Cercetare la Universitatea din Craiova

Programul de mobilităţi Erasmus+

05.10.2017

» În perioada 06-11 octombrie 2017, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» Candidaţii susţin un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza).

Calendarul examenelor restante - Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

CICLUL LICENȚĂCICLUL MASTER

Programul de mobilităţi Erasmus

09.03.2017

» În perioada 10-23 martie 2017, studenţii din anii I şi II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

Calendarul examenelor din sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2017

Informaţii Licenţă şi Master

» Tematica examenului de licenţă - Sesiunea Iulie 2017

» Template lucrare de licenţă

» Template lucrare de disertaţie

Admitere 2016 - Sesiunea SEPTEMBRIE

Admitere 2016 - Sesiunea SEPTEMBRIE

CICLUL LICENȚĂ
» Departamentul de Chimie anunţă prelungirea înscrierii pentru Admiterea la Ciclul Licenţă până la19 septembrie 2016.
Prelungire Admitere la studii universitare de licență, Sesiunea Septembrie 2016Calendarul examenelor restante - Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

CICLUL LICENȚĂCICLUL MASTER

Admitere 2016 - Sesiunea IULIE

CICLUL LICENȚĂ
» Ca urmare a neocupării locurilor scoase la concursul de admitere din sesiunea Iulie 2016, Departamentul de Chimie organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 5 septembrie – 13 septembrie 2016.
Admitere la studii universitare de licență, Sesiunea Septembrie 2016
CICLUL MASTER
» Ca urmare a neocupării locurilor scoase la concursul de admitere din sesiunea Iulie 2016, Departamentul de Chimie organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 15 septembrie – 21 septembrie 2016.
Admitere la studii universitare de master, Sesiunea Septembrie 2016


Departamentul de Chimie anunţă stabilirea calendarului Admiterii 2016.

Informaţii Licenţă şi Master

» Tematica examenului de licenţă - Sesiunea Iulie 2016

» Template lucrare de licenţă

» Template lucrare de disertaţie

Sesiunea Ianuarie-Februarie 2016

PLANIFICAREA EXAMENELOR
În perioada 25.01.2016 - 14.02.2016 se vor desfăşura examenele din sesiunea de iarnă 2016 conform programării:
Admitere 2015 - Sesiunea SEPTEMBRIE

INTERVIU ADMITERE MASTER
SUSŢINEREA INTERVIULUI PENTRU ADMITEREA LA MASTER SE VA DESFĂŞURA PE DATA DE 21.09.2015, ÎNCEPÂND CU ORA 900, ÎN SALA BB 309 A DEPARTAMENTULUI DE CHIMIE DIN STR. CALEA BUCUREŞTI, NR. 107 I.
REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ


Admitere 2015 - Ciclul LicenţăDepartamentul de Chimie organizează a doua sesiune de admitere pentru ocuparea locurilor rămase vacante în urma neînmatriculării candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea Iulie 2015.

Admitere la studii universitare de licență, Sesiunea Septembrie 2015Sesiunea IULIEInformaţii Licenţă şi Master

» Tematica examenului de licenţă - Sesiunea Iulie 2015

» Template lucrare de licenţă

» Template lucrare de disertaţie

Concursul Interjudeţean de Chimie I.G. Murgulescu

Concursul Interjudetean de Chimie I.G. Murgulescu 2015

08.04.2015

» Rezultate finale concurs

» Rezultate proba practică

» Subiect proba practică şi barem

07.04.2015

» Rezultate proba teoretică

» Subiecte proba teoretică şi grila rezolvată

» Info concurs

Orar » An academic 2014-2015

 

Ciclul Licentă    Ciclul Master

Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2015-2016, semestrul II:

Simpozionul Naţional de Chimie, Ediţia a VIII-a, Craiova, 26 Noiembrie 2016

-Contribuţii la Creşterea Calităţii Învăţământului şi Cercetării în Domeniul Chimiei-


Organizatori:


» GRILĂ DE EVALUARE GRADAŢII DE MERIT:


Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2017-2018, semestrul II:


Stimați colegi și colaboratori
Departamentul de Chimie din cadrul Facultății de Ştiinţe a Universităţii din Craiova, sub egida Societăţii de Chimie din România (filiala Craiova) și în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, vă invită să participați la cea de-a noua ediţie a Simpozionului Naţional de Chimie „Contribuţii la creşterea calităţii învăţământului şi cercetării în domeniul chimiei”, care va avea loc în data de 4 noiembrie 2017, în amfiteatrul BB 309 din clădirea Departamentului de Chimie (Craiova, Calea Bucureștinr. 107i), începând de la ora 9:00.

Volumul de rezumate al manifestării științifice va apărea sub forma unui număr special al revistei Analele Universității din Craiova - seria Chimie, cu ISSN. Taxa de participare (40 RON - membrii SChR cu legitimație 2017 și 60 RON - ceilalți participanți) se achită de atâtea ori câte volume cu ISSN se doresc. Fiecare participant poate trimite două rezumate, până pe 25 octombrie.

Toți cei interesați pot obţine informaţii suplimentare fie prin accesarea link-ului http://chimie.ucv.ro/simpchim, fie solicitându-le organizatorilor la adresa de e-mail: simona.sbirna@gmail.com.


Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2017-2018, semestrul I:


» Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2016-2017, semestrul II: