Facultatea de Științe

Master

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de MASTER 2022-2023

Concurs de admitere

CICLUL DE STUDII MASTER

anul universitar 2022– 2023

Program de studii de MASTERModalitate de admitereCriterii de departajare la medii egale
  Chimia compuşilor biologic activi– depunerea de către candidați  a unui eseu motivațional apreciat cu ADMIS/RESPINS;  
media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică între media examenului de licență și media anilor de studii de la ciclul licență.  
1. Nota la proba scrisă de la exa­menul de licenţă.
2. Domeniul de studii de licenţa absolvit. Sunt preferaţi în ordine licenţiaţii în domeniile: Chimie, Ştiinţa Mediului, Ingine­rie Chimică, Biologie, Fizică, Geo­grafie, Matema­tica, Informatică.